AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Immunohistochemistry
Qi Zheng 1,2,3 , Yu H ang 1,2,3 , Man Y an 1 , Jia Cai 1,2,3 , Jufen Tang 1,2,3 , Yishan L 1,2,3 , Zaohe W 1,2,3 , Jichang Jian 1,2,3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 9
Li W Q 1 , Zhai Z W 1 , Guo Z F 1 , Zhang D W 1,2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2017, Vol. 5, No. 1