AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published by Qianqian Chang
Zilong Cui, Qianqian Chang, Xueliang Yang, Mirenisa  Tuersuntuoheti, Weihua Chang
Animal Molecular Breeding, 2021, Vol. 11, No. 1