AnimalSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Proteins
Zilong C i 1,2 , Qianqian Chang 1 , Xueliang Yang 1 , Mirenisa  T er nt oheti 1 , Weihua Chang 1,2
Animal Molecular Breeding, 2021, Vol. 11, No. 1
Zilong C i, Shuangyang Wang, Xueliang Yang, Tuersuntuoheti Mireni a, Weihua Chang
Animal Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 1
Zhang Wenfei 1 , Wu Hong ing 1 , Xu Zhixia 1 , Jin Yinghong 1 , Wu Zhongqi 1 , Qian Jiangzhao 1 , Huang Nannan 1 , Jin Wenjie 1 , Jia L y 1 , Li Xinfeng 1 , Wang Ning 1 , Zhao Cong 2 , Liu Xiaojing 1 , Liu Jie 1 , Liu Mingy e 1 , Liu Yifeng 1 , Wang  R i ing 1
Bt Research, 2014, Vol. 5, No. 4
Ramesh Go al, Subazini Thanka wamy Ko alai, Rajadurai Chinna amy Per mal, Palani Kannan Kandavel
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 4
Prashant R. Shingote, Mangesh P. Moharil, Dipti R. Dh male, Amit G. De hm kh, Pravin V. Jadhav, Mahendra S. D dhare, Niraj S. Sat te
Bt Research, 2013, Vol. 4, No. 3
Jing Wang 1,2 , Liwei Zhang 1,3 , Chunyan Li 1 , Yuhua Li 2 , Qingshan Chen 1,3 , Guohua H 1,3
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2