Articles published with Mesenchymal stem cells
Yukun Zhang 1 , Liheng Bai 2 , Yan Li 1 , Moning Li 1 , Guifang Cao 1 , Dafu Zhi 1
Animal Molecular Breeding, 2017, Vol. 7, No. 1