Articles published by Dafu Zhi
Yukun Zhang, Liheng Bai, Yan Li, Moning Liu, Guifang Cao, Dafu Zhi
Animal Molecular Breeding, 2017, Vol. 7, No. 1